Παρακολούθηση παράκτιων περιοχών και ανοιχτής θάλασσας

Παρακολούθηση παράκτιων περιοχών και ανοιχτής θάλασσας

η ενσωμάτωση των GIS και Τηλεπισκόπησης με άλλες ειδικές τεχνολογίες και τεχνικές επιτρέπει στους φορείς την πρόβλεψη και την παρακολούθηση των φυσικών ή ανθρωπογενών φαινομένων που σχετίζονται με τη θάλασσα, τις ακτές και τα θαλάσσια είδη.

Στον τομέα αυτό, η ενοποίηση των GIS και της Τηλεπισκόπησης με άλλες τεχνολογίες και τεχνικές ακριβείας, παρέχει στους οργανισμούς τη δυνατότητα πρόβλεψης και παρακολούθησης των φυσικών και ανθρωπογενών φαινομένων που σχετίζονται με τα θαλάσσια ύδατα, τις ακτές και τα θαλάσσια είδη.

Οι παράκτιες ζώνες αποτελούν αντικείμενο πολυάριθμων μελετών με σκοπό την δημιουργία μοναδικών εργαλείων και μεθόδων για την παρακολούθηση και διαχείρισή τους. Η τηλεπισκόπηση είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για τον περιοδικό έλεγχο της ποιότητας των υδάτων επιτρέποντας την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών κινδύνων.

Η Planetek χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές για τον έλεγχο και την πρόβλεψη της εξέλιξης των φυσικών φαινομένων, όπως είναι η επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, η χρήση μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης, τα επί τόπου συλλεγμένα θαλάσσια δεδομένα και τα δορυφορικά εργαλεία. 

Με την ενσωμάτωση αυτών των τεχνικών στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών γίνεται εφικτή η παραγωγή χαρτών θερμοκρασίας θάλασσας, χαρτών χρωματισμού θάλασσας, χαρτών γεωγραφικής κατανομής των θαλασσίων ειδών και θεματικών χαρτών του εποχικού κύκλου των μικροοργανισμών (βάσει θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας, ρευμάτων και της παρουσίας ρυπογόνων ειδών). Τα αποτελέσματα αυτής της επεξεργασίας μπορούν να διατεθούν με την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, επιτρέποντας την ανάπτυξη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου.

Σχετικά έργα

μοιραστείτε το