Διαλειτουργικότητα

Διαλειτουργικότητα

Home / Luseis / Ereuna kai anaptuksi / Διαλειτουργικότητα

Οι πανίσχυρες τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα διευκολύνουν την ευρύτερη κοινοποίηση της πληροφορίας μέσα από τύπους “open standard" - ανοικτού προτύπου, ξεπερνώντας τους τεχνικούς περιορισμούς στην πρόσβαση στα δεδομένα.

Διαλειτουργικότητα

Τα διαδικτυακά γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (WebGIS) επιτρέπουν τη δημοσίευση χαρτογραφικών πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθιστώντας έτσι πολύτιμη την όποια επένδυση για την υλοποίησή τους. Χάρη στο διαδίκτυο, τα WebGIS συστήματα καθιστούν τη γεωγραφική πληροφορία διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε σε όλα τα μέλη και την κοινότητα ενός οργανισμού.

Οι ώριμες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα κάνουν το διαμοιρασμό της γεωγραφικής πληροφορίας πιο εύκολο και ευρύ από ποτέ, μέσω ανοικτών μορφότυπων, ξεπερνώντας παράλληλα τις όποιες τεχνικές δυσκολίες υπήρχαν στην πρόσβαση αυτών των δεδομένων στο παρελθόν. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα πολλές διαφορετικές,και αρκετές φορές μη δικτυακές εφαρμογές για τη διαχείριση γεωχωρικών πληροφοριών και την πραγματοποίηση χωρικής ανάλυσης, οι οποίες βασίζονται σε ετερογενή περιβάλλοντα λογισμικού και υλικού (hardware) ενώ και η αναβάθμιση των εφαρμογών αυτών καθώς και η αλλαγή σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον δεν είναι εύκολη απόφαση. Μία διαδικτυακή εφαρμογή WebGIS προσφέρει μία βέλτιστη λύση σε πολλές περιπτώσεις, καθώς, επιλύει πολλά από τα υφιστάμενα προβλήματα, όπως είναι, για παράδειγμα, η επανεγκατάσταση και συντήρηση συγκεκριμένων εφαρμογών desktop σε πολλαπλούς υπολογιστές.

Επιπλέον, μία τέτοια προσέγγιση επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της εφαρμογής, την καλύτερη προστασία των δεδομένων, την επισκόπηση και πρόσβαση στα δεδομένα και από χρήστες εξωτερικά του οργανισμού και ακόμα, χάρη στις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας και ασύρματων δικτύων, την απευθείας χρήση της πληροφορίας από τελικούς χρήστες στο πεδίο, με αποτέλεσμα την αύξηση της επικοινωνιακής δυνατότητας και της παραγωγικότητάς τους.

Η Planetek Hellas σχεδιάζει και υλοποιεί διαλειτουργικά WebGIS συστήματα και Υποδομές Χωρικών Πληροφοριών τα οποία υλοποιούν τόσο εμπορικά όσο και ανοικτά πρότυπα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον καλύτερο διαμοιρασμό της γεωχωρικής πληροφορίας. Οι προσφερόμενες λύσεις που παρέχουμε καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των χρηστών αλλά και των διαχειριστών των συστημάτων.

Η συμμετοχή μας ως εταιρικό μέλος στο Open Geospatial Consortium (OGC) και ως Ενδιαφερόμενη Κοινότητα για τη Χωρική Πληροφορία (Spatial Data Interest Community) στην INSPIRE, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να υιοθετούμε και να εφαρμόζουμε διεθνή ανοικτά πρότυπα στις λύσεις που αναπτύσσουμε καθώς και της ενεργούς προσπάθειά μας για την υιοθέτησή τους στην αγορά γεωπληροφορίας.