Οδηγία Inspire

Οδηγία Inspire

Home / Luseis / Key topics / Οδηγία Inspire

 Οι λύσεις μας για την εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE και την διαλειτουργικότητα των χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη

Οδηγία Inspire

Το INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe- αποτελεί Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007/2/EC της 14 Μαρτίου, 2007) που στοχεύει να εγκαθιδρύσει μία υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη με σκοπό την βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας των γεωγραφικών πληροφοριών. Η διαλειτουργικότητα δεδομένων και υπηρεσιών, δυνατή μέσω των Υποδομών Χωρικών Δεδομένων (SDI) που δημιούργησαν τα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη, είναι σημαντική για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως και κάθε δραστηριότητας που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (SDI) πραγματοποιείται μέσω εθνικών κόμβων, των Εθνικών Υποδομών Χωρικών Δεδομένων, ο καθένας εκ των οποίων αναλαμβάνει τον συντονισμό σε υποεθνικό επίπεδο. Οι υποδομές αυτές είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους και παρέχουν γεωγραφικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανονισμούς που τέθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (τους Κανόνες Εφαρμογής) και τα πρότυπα, όπως αυτά που θεσπίζονται από τα ISO και OGC ® για την δημιουργία γεωπυλών.

Απαιτείται ευρεία γκάμα γνώσεων και δεξιοτήτων για την κάλυψη των διαφόρων στοιχείων που εμπλέκονται στην υλοποίηση λύσεων συμβατών με το INSPIRE. Για αυτό τον λόγο συμμετέχουμε ενεργά στο INSPIRE μέσω διαφόρων ομάδων εργασίας και είμαστε αναγνωρισμένοι ως Κοινότητα Ενδιαφέροντος Γεωχωρικών Δεδομένων (SDIC). Είμαστε ένας εκ των ιδρυτών του Ιταλικού Φόρουμ INSPIRE και μέλος του Δικτύου smeSpire. Γίναμε επιπλέον συνεργαζόμενο μέλος της Ανοικτής Γεωχωρικής Κοινοπραξίας (OGC®) για να συμβάλλουμε με την εμπειρία μας στον ορισμό προτύπων διαλειτουργικότητας για τις γεωγραφικές πληροφορίες.

Η εμπειρία μας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Υποδομών Χωρικών Δεδομένων (SDI) εκτείνεται από την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Γεωπύλης INSPIRE για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως την ανάπτυξη εθνικών και τοπικών γεωπυλών και SDI και την εναρμόνιση δεδομένων και μεταδεδομένων για την διαλειτουργικότητα και επαναχρησιμοποίησή τους. Βλέπουμε πάντα το INSPIRE ως μια ευκαιρία για οργανισμούς, πολίτες και εταιρίες, ευθυγραμμισμένη με τις στρατηγικές OpenData ως επίσης και με τις διατάξεις τις Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την επαναχρησιμοποίηση των Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα (PSI, 013/37/UE της 26 Ιουνίου, 2013).

Γι' αυτό τον λόγο, στηρίζουμε τους χρήστες μας με μια ευρεία γκάμα λύσεων:

  • Σχεδιάζουμε Γεωπύλες συμβατές με την Οδηγία INSPIRE, χρησιμοποιώντας λύσεις ανοικτού κώδικα και προϊόντα λογισμικού αιχμής, ακόμη και σε Saas (Software as a Service) ή Cloud.
  • Προσαρμόζουμε τα Διαδικτυακά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (WebGIS) στα πρότυπα που ορίζονται από την Ανοικτή Γεωχωρική Κοινοπραξία (OGC®) για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας δεδομένων και υπηρεσιών.
  • Υλοποιούμε Υποδομές Χωρικών Δεδομένων (SDI) σε αρχιτεκτονικές SOA που δίνουν την δυνατότητα ανακάλυψης, προβολής, μετασχηματισμού και λήψης των γεωχωρικών πληροφοριών.
  • Εναρμονίζουμε χαρτογραφικά σύνολα δεδομένων για να είναι συμβατά με τα μοντέλα δεδομένων που ορίζουν οι Κανόνες Εφαρμογής του INSPIRE και σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα, παράγουμε τα χαρτογραφικά μας δεδομένα (δορυφορική ορθοφωτογραφία, χάρτες χρήσης γης και άλλα προϊόντα γεωπληροφορικής).
  • Φροντίζουμε για την κανονικοποίηση των μεταδεδομένων για την δημιουργία καταλόγων προσβάσιμων μέσω υπηρεσιών δικτύου (CS - W).
  • Προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με: την υλοποίηση του INSPIRE σε εθνικό επίπεδο, τις μεθοδολογίες για την υλοποίηση Υποδομών Χωρικών Δεδομένων (SDI) από τεχνολογικής και οργανωτικής απόψεως, την παραγωγή χαρτογράφησης συμβατής με τις προδιαγραφές δεδομένων του INSPIRE και την εναρμόνιση προϋπάρχοντος συνόλου δεδομένου για να πληροί τις κανονιστικές προθεσμίες, την σωστή παραγωγή μεταδεδομένων και καταλόγων μεταδεδομένων για να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με εθνικά και διεθνή πρότυπα.