Εφαρμογές

Εφαρμογές

Home / Luseis / Εφαρμογές

Οι οργανισμοί που διαχειρίζονται, παράγουν και χρησιμοποιούν γεωχωρική πληροφορία έχουν την ανάγκη αξιόπιστων λύσεων για τη δημοσίευσή και το διαμοιρασμό της με το δίκτυο των χρηστών και των συνεργατών τους. Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, οι οργανισμοί χρειάζονται υποστήριξη από ευέλικτα, επεκτάσιμα και παραμετροποιήσιμα συστήματα τα οποία βασίζονται τόσο σε ιδιόκτητα/εμπορικά όσο και σε ανοικτά πρότυπα.

Οι τεχνικές της γεωεπισκόπησης συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την παρακολούθηση της γης και την αξιολόγηση των ανθρωπογενών και φυσικών μεταβολών στην επιφάνειά της.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί ένα από τα κυριότερα πεδία εφαρμογών της γεω-πληροφορικής.

Η Tηλεπισκόπηση, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και τα συστήματα γεωπληροφορικής επικοινωνίας είναι λειτουργικά εργαλεία θεμελιώδους σημασίας στην πρόληψη των κινδύνων (κίνδυνος σεισμού, πυρκαγιάς, υδρογεωλογικός κίνδυνος) και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή εκτίμησης καταστροφών

Στον τομέα αυτό, η ενσωμάτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης με άλλες ειδικές τεχνολογίες και τεχνικές επιτρέπει στους φορείς την πρόβλεψη και την παρακολούθηση των φυσικών ή ανθρωπογενών φαινομένων που σχετίζονται με τη θάλασσα, τις ακτές και τα θαλάσσια είδη.

Η Τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι πολύτιμα εργαλεία για τους φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της γεωργίας και της δασολογίας, υποστηρίζοντας τις αναλύσεις και τις προβλέψεις για τις καλλιέργειες και τα φυτά.

Δημόσιες Μεταφορές, βιώσιμη αστική μετακίνηση, προστασία των οχημάτων, θαλάσσια μεταφορά προϊόντων και παρακολούθηση της αλυσίδας logistic. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών (GPS, GIS, Wi-Fi) επιτρέπει την διαχείρηση των υπηρεσίών  με νέες πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και βελτίωση των υπηρεσιών προς στους τελικούς χρήστες.

Η Planetek σχεδιάζει και αναπτύσσει αρθρωτά (modular) συστήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων (Ενέργεια, Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης) σε αστικές και μη περιοχές.

Μία σημαντική πηγή πληροφορίας, που σχετίζεται με εφαρμογές στους τομείς Ασφάλειας, Ανθρωπιστικών Κρίσεων και Ειρηνευτικών αποστολών, είναι ο επιστημονικός κλάδος της γεω-πληροφορικής και ειδικότερα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τα Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού Θέσης.

Η Planetek συμμετέχει στον καθορισμό και την υλοποίηση λογισμικού διαστημικών συστημάτων για αποστολές Παρατήρησης Γης (Earth Observation).

Σελίδες