εκδηλώσεις 2017 Νοέμβριος

2017 Νοέμβριος

Sterling Geo Conference 2017

Sterling Geo Conference 2017, 11 - 13 December 2017, Theddingworth, Leicestershire, UK

Big Data from Space 2017

Conference on the Big Data from Space 2017 - BiDS'17. Toulouse, France, 28 - 30 November 2017.

timeline